Vietnam      
Links:
Countries Home Page
COUNTRY List
Empires of the World
LDS Temples
USA State List
Book of Mormon Map
Duane's Art
Duane's Gardens
English Lessons
Food Recipes
G.I. Joe Room
HTML Guide
Language Identification
LDS Material
Site Map
Web Page Tips

Back to Previous Page
Languages: Chinese; English; French; Vietnamese

PROVINCIAL INFORMATION:
PROVINCE CAPITAL AREA POPULATION
AN GIANG Long Xuyên
1,666
2,210,400
BÀ RIA-VÛNG TÀU Vûng Tàu
768
926,300
BÂC GIANG Bâc Giang
1,478
1,594,300
BÂC KAN Bâc Kan
1,880
301,500
BÂC LIÊU Bâc Liêu
998
820,100
BÂC NINH Bâc Ninh
318
1,009,800
BÊN TRE Bên Tre
911
1,353,300
BÌNH DINH Quy Nhon
2,332
1,566,300
BÌNH DUONG Thù Dâu Môt
1,041
964,000
BÌNH PHUÔC Dông Xoài
2,658
809,500
BÌNH THUÂN Phan Thiêt
3,026
1,163,700
CÀ MAU Cà Mau
2,059
1,232,000
CÂN THO Cân Tho
541
1,139,900
CAO BÀNG Cao Bàng
2,597
518,900
DÀ NÂNG Dà Nâng
485
788,500
DAK LAK Buôn Ma Thuôt
5,073
1,737,600
DAK NÔNG Gia Nghìa
2,517
407,300
DIÊN BIÊN Diên Biên Phu
3,692
459,100
DÔNG NAI Biên Hòa
2,280
2,214,800
DÔNG THÁP Cao Lânh
1,303
1,667,800
GIA LAI Pleiku
6,000
1,161,700
HÀ GIANG Hà Giang
3,068
683,500
HÀ NAM Phu Ly
332
826,600
HÀ TÌNH Hà Tình
2,327
1,306,400
HÀI DUONG Hài Duang
638
1,722,500
HÀI PHÒNG Hài Phòng
587
1,803,400
HANOI Hanoi
1,204
5,760,200
HÂU GIANG Vi Thanh
618
796,900
HO CHI MINH Saigon (Ho Chi Minh)
810
6,105,800
HOÁ BÌNH Hoá Bình
1,808
820,400
HUNG YÈN Hung Yèn
357
1,142,700
KHÁNH HÒA Nha Trang
2,015
1,135,000
KIÊN GIANG Rach Giá
2,451
1,684,600
KONTUM Kontum
3,742
383,100
LAI CHÂU Lai Châu
3,518
319,900
LÂM DÔNG Dà Lat
3,775
1,179,200
LANG SON Lang Son
3,217
746,400
LÂO CAI Lâo Cai
2,465
585,800
LONG AN Tân An
1,735
1,423,100
NAM DINH Nam Dinh
637
1,974,300
NGHÈ AN Vinh
6,370
3,064,300
NINH BÌNH Ninh Bình
537
922,600
NINH THUÂN Phan Rang-Thâp Chàm
1,298
567,900
PHÚ THO Viêt Trì
1,362
1,336,600
PHÚ YÈN Tuy Hòa
1,954
873,300
QUÀNG BÌNH Dòng Hói
3,114
847,900
QUÀNG NAM Tam Ky
4,030
1,472,700
QUÀNG NINH Ha Long
2,355
1,091,300
QUÀNG TRI Dòng Hà
1,838
625,800
SÔC TRÂNG Sôc Trâng
1,279
1,276,200
SON LA Son La
5,473
1,007,500
TÂY NINH Tây Ninh
1,558
1,047,100
THÁI BÌNH Thái Bình
597
1,865,400
THÁI NGUYÊN Thái Nguyên
1,369
1,127,200
THANH HOÁ Thanh Hoá
4,300
3,680,400
THÙA THIÊN-HUÉ Hué
1,956
1,143,500
TIÊN VINH Trà Vinh
886
1,036,800
TUYÊN QUANG Tuyên Quang
2,266
723,300
VÌNH LONG Vình Long
571
1,057,000
VÌNH PHÚC Vình Yên
530
1,180,400
YÊN BÁI Yên Bái
1,029
740,700
© Page Publisher: Duane R. Hurst